CRPS Gedichten

50 berichten

Hier vindt je eigen geschreven gedichten, of gedichten welke ik mooi vind.

Myn alles

Al jierren bisto by my
Ek doe’t ik siik waard
Bleau do oant myn sy

Dat ik simpel troch my knibbel sakke wie it begjin

En dus fjochtsje do tegearre troch
Foar ienige ferbetteringen
Dêr giesto foar!

Troch de revalidaasje sil it fêst better gean
Mar dit barde krekt net
Wat ik net wist, wie dat de Dystrofie wie ûntstean

Ek breidde it noch út oer myn hiele lichem
Wêrnei wy fan dokter nei dokter gean
En pas yn 2002 de diagnose “Dystrofie oer it hiele lichem” is ûntstean

Doe onstong de onwissighied
En net in dokter wist der soad fanôf
Wêrtroch do falt yn ûnwissigens

Mar wy giene troch
Sa sitte wy tegearre yn elkoar
Benammen net opjaan hear

Foaral wurdearje do elkoar mear en mear
Do wurdt gek genôch sterker troch dit alles
Troch elke tsjinslach, kear op kear

HVJ

Gedicht – Positief

Wil ik dat je mij begrijpt?
Nee soms liever niet
Ik heb liever dat je dit onderwerp ontwijkt

Wat moet ik altijd zeggen
Op de vraag hoe het gaat
Het is niet uit te leggen
En al helemaal niet dat je het verstaat

Want antwoord ik met; het gaat goed
Antwoord je; Ja echt??????
Antwoord ik dan; ja eigenlijk slecht
Dan weet je niet wat je zeggen moet

Daarom antwoord ik meestal: Zijn gangetje maar
Een antwoord iets er tussen in
Ook al is dit niet waar


Maar in deze snelle wereld is men het liefste positief
Een praatje over ziekte past dan niet
Mijn antwoord is dus zijn gangetje
Want het is zoals iedereen dit het liefste ziet

Positief!

Gedicht positief

Love is the only thing

Love-is-the-only-thing-that-keeps-me-going

Love Is The Only Thing

That Keeps Me Going

Een tekst welke zo maar in mij op kwam toen de dagelijkse hoofdpijn mij weer eens te veel werd. Het voelt net of moet ik mij dan uiten, uit schreeuwen, dat de erge hoofdpijn slopend is. Maar dan kijk ik naar de overkant, naar mijn lieve man. En dan weet ik het doe, waarvoor ik door ga, mijn man en de lieve mensen om mij heen.

Een duo door dik en dun

Jij en ik en ik en do
niet zo zo
Mar echt een duo

Do en ik
Altied samen
En wy begriepe elkoar nei ien blik

Yin en Yang
ien balans, elkoar steunend
Ien foar en ien achterûtgang

Mien of dien steun
as ’t foar of tsjin soe sitte
De melodie, een mooie deun
Wot we elkoar don hjerre litte

Mei dei ha ik faaks wille
Om de stomste dingen
En ik hoop dot wy dit nog lang dwaan sille

Won’t do bist mien yang
en ik dien ying
Mei wie ik nog hiel lang
leafdefol tegeare bin

Begin januari

Ik zie terug in de tijd
Terug naar alles wat gebeurd is
Genietmomenten maar ook strijd

Elke bladzijde van het jaar een ander gezicht
Niet een dag gelijk
Toch het is maar net hoe je het belicht

Ik koos er voorheen dan ook voor
Om te genieten van de kleine momenten
Hierdoor kon ik door

De pijn in alle ledematen
Kon ik toen nog aanvaarden
Ook al was dit al erg veel, dit daargelaten

Sinds de hoofdpijn is het een ander leven
Zijn de dagen lang
En is het moeilijk alles te geven

Want hoe moet ik alles geven
Met hoofdpijn elke dag
Dit is toch een moeilijk leven
Niet te doen, een bliksemslag

Begin januari